fbpx

Algemene voorwaarden

dec 12, 2019

Algemeen…

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstudio ‘Yanochka’ en een cliënt waarop nagelstudio ‘Yanochka’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Nagelstudio ‘Yanochka’

Nagelstudio ‘Yanochka’ zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Nagelstudio ‘Yanochka’ zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet  verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nagelstudio ‘Yanochka’ 25% van  de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt  meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag  Nagelstudio ‘Yanochka’ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Nagelstudio ‘Yanochka’ moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen  hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden  door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover  zegt, inbegrepen werkstakingen in Nagelstudio ‘Yanochka’.

 1. Betaling

Nagelstudio ‘Yanochka’ vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelstudio ‘Yanochka’ vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de  aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient  direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele  producten contant te voldoen.

 1. Personeel in de studio

Nagelstudio ‘Yanochka’ heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien nagelstudio  ‘Yanochka’ dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet nagelstudio ‘Yanochka’ vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  nagelstudio ‘Yanochka’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nagelstudio ‘Yanochka’ neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Nagelstudio Yanochka’ behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio ‘Yanochka’ zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 1. Geheimhouding

Nagelstudio ‘Yanochka’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en  wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, nagelstudio ‘Yanochka’verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Nagelstudio ‘Yanochka’ is niet aansprakelijk en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. Hieronder ook te verstaan; schade ontstaan doordat nagelstudio ‘Yanochka’ is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte  onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen,  medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nagelstudio ‘Yanochka’ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar  de studio.

 1. Garantie

Nagelstudio ‘Yanochka’ geeft de cliënt garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie beperkt zich tot de fabrieksgarantie van de gebruikte producten en vervalt indien:

 • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder vooroverleg met nagelstudio‘Yanochka’.
 • De cliënt zonder handschoenen met chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
 • De cliënt andere producten dan de door nagelstudio ‘Yanochka’ geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal

Nagelstudio ‘Yanochka’ heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt  een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden  aan de eigenaar van nagelstudio ‘Yanochka’ . Indien een klacht gegrond is, zal nagelstudio ‘Yanochka’ de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

 1. Nail art

Indien nagelstudio ‘Yanochka’ een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de  cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij nagelstudio ‘Yanochka’. Indien de cliënt  de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf  toestemming gevraagd worden aan nagelstudio ‘Yanochka’, deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen en/of copyright vermelding.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft nagelstudio ‘Yanochka’de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio ‘Yanochka’ en de cliënt is Nederlands recht  van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst op de website gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de  versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de  overeenkomst.